CBOL là gì? Nghĩa của từ cbol

CBOL là gì?

CBOL“Consortium for the Barcode of Life” trong tiếng Anh.

CBOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBOL“Consortium for the Barcode of Life”.

Consortium for the Barcode of Life: Consortium for the Barcode of Life.

Giải thích ý nghĩa của CBOL

CBOL có nghĩa “Consortium for the Barcode of Life”, dịch sang tiếng Việt là “Consortium for the Barcode of Life”.