CBOT là gì? Nghĩa của từ cbot

CBOT là gì?

CBOT“Chicago Board of Trade” trong tiếng Anh.

CBOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBOT“Chicago Board of Trade”.

Chicago Board of Trade: Hội đồng thương mại Chicago.

Giải thích ý nghĩa của CBOT

CBOT có nghĩa “Chicago Board of Trade”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng thương mại Chicago”.