CBSE là gì? Nghĩa của từ cbse

CBSE là gì?

CBSE“Component-Based Software Engineering” trong tiếng Anh.

CBSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBSE“Component-Based Software Engineering”.

Component-Based Software Engineering: Kỹ thuật phần mềm dựa trên thành phần.

Một số kiểu CBSE viết tắt khác:

Central Board of Secondary Education: Trung học phổ thông trung học.

Center for Biophysical Sciences and Engineering: Trung tâm Khoa học Lý sinh và Kỹ thuật.

Center for Biomolecular Science and Engineering: Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Phân tử Sinh học.

Giải thích ý nghĩa của CBSE

CBSE có nghĩa “Component-Based Software Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật phần mềm dựa trên thành phần”.