CCCM là gì? Nghĩa của từ cccm

CCCM là gì?

CCCM“Các cụ các mợ” trong tiếng Việt, “Certified Commercial Contracts Manager” trong tiếng Anh.

CCCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCCM“Các cụ các mợ”, “Certified Commercial Contracts Manager”.

Các cụ các mợ.

Certified Commercial Contracts Manager: Người quản lý hợp đồng thương mại được chứng nhận.

Một số kiểu CCCM viết tắt khác:

Climate Change Counter-Movement: Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Camp Coordination and Camp Management: Điều phối trại và Quản lý trại.

Giải thích ý nghĩa của CCCM

VIỆT NGỮ.

CCCM có nghĩa “Các cụ các mợ” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CCCM có nghĩa “Certified Commercial Contracts Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Người quản lý hợp đồng thương mại được chứng nhận”.