CCCV là gì? Nghĩa của từ cccv

CCCV là gì?

CCCV“Year 305” trong tiếng Anh.

CCCV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCCV“Year 305”.

Year 305: Năm 305.

Giải thích ý nghĩa của CCCV

CCCV có nghĩa “Year 305”, dịch sang tiếng Việt là “Năm 305”.