CCGS là gì? Nghĩa của từ ccgs

CCGS là gì?

CCGS“Canadian Coast Guard Ship” trong tiếng Anh.

CCGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCGS“Canadian Coast Guard Ship”.

Canadian Coast Guard Ship: Tàu tuần duyên Canada.

Một số kiểu CCGS viết tắt khác:

Christ Church Grammar School: Christ Church Grammar School.

Giải thích ý nghĩa của CCGS

CCGS có nghĩa “Canadian Coast Guard Ship”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu tuần duyên Canada”.