CCH là gì? Nghĩa của từ cch

CCH là gì?

CCH“Computer-Controlled Hostile” trong tiếng Anh.

CCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCH“Computer-Controlled Hostile”.

Computer-Controlled Hostile: Hostile do máy tính điều khiển.

Giải thích ý nghĩa của CCH

CCH có nghĩa “Computer-Controlled Hostile”, dịch sang tiếng Việt là “Hostile do máy tính điều khiển”.