CCIF là gì? Nghĩa của từ ccif

CCIF là gì?

CCIF“Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance” trong tiếng Anh.

CCIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCIF“Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance”.

Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance: Comité Consultatif international des Communications téléphoniques à grande distance.
Ủy ban Tư vấn Điện thoại Quốc tế của Pháp, sáp nhập với CCIT vào năm 1956 để tạo thành CCITT.

Giải thích ý nghĩa của CCIF

CCIF có nghĩa “Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance”, dịch sang tiếng Việt là “Comité Consultatif international des Communications téléphoniques à grande distance”.