CCII là gì? Nghĩa của từ ccii

CCII là gì?

CCII“Command and Control Information Infrastructure” trong tiếng Anh.

CCII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCII“Command and Control Information Infrastructure”.

Command and Control Information Infrastructure: Cơ sở hạ tầng thông tin chỉ huy và điều khiển.

Một số kiểu CCII viết tắt khác:

Community Capital Investment Initiative: Sáng kiến ​​đầu tư vốn cộng đồng.

Giải thích ý nghĩa của CCII

CCII có nghĩa “Command and Control Information Infrastructure”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng thông tin chỉ huy và điều khiển”.