CCITT là gì? Nghĩa của từ ccitt

CCITT là gì?

CCITT“Comité consultatif international téléphonique et télégraphique” trong tiếng Anh.

CCITT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCITT“Comité consultatif international téléphonique et télégraphique”.

Comité consultatif international téléphonique et télégraphique: Comité Consultatif international téléphonique et télégraphique.
tiếng Pháp cho Ủy ban Tư vấn Điện thoại và Điện thoại Quốc tế, trở thành Bộ phận Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của ITU, ITU-T, vào năm 1992.

Giải thích ý nghĩa của CCITT

CCITT có nghĩa “Comité consultatif international téléphonique et télégraphique”, dịch sang tiếng Việt là “Comité Consultatif international téléphonique et télégraphique”.