CCOC là gì? Nghĩa của từ ccoc

CCOC là gì?

CCOC“Canadian Children's Opera Chorus” trong tiếng Anh.

CCOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCOC“Canadian Children's Opera Chorus”.

Canadian Children's Opera Chorus: Hợp xướng Opera dành cho trẻ em Canada.

Giải thích ý nghĩa của CCOC

CCOC có nghĩa “Canadian Children's Opera Chorus”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp xướng Opera dành cho trẻ em Canada”.