CCTT là gì? Nghĩa của từ cctt

CCTT là gì?

CCTT“Close Combat Tactical Trainer” trong tiếng Anh.

CCTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCTT“Close Combat Tactical Trainer”.

Close Combat Tactical Trainer: Đóng Huấn luyện viên Chiến thuật Chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của CCTT

CCTT có nghĩa “Close Combat Tactical Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Đóng Huấn luyện viên Chiến thuật Chiến đấu”.