CD là gì? Nghĩa của từ cd

CD là gì?

CD“Compact Disc” trong tiếng Anh.

CD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CD“Compact Disc”.

Compact Disc: Đĩa nhỏ gọn.

Một số kiểu CD viết tắt khác:

Cadmium: Cadmium.
Cd.

Candela: Candela.
cd.

Giải thích ý nghĩa của CD

CD có nghĩa “Compact Disc”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa nhỏ gọn”.