CĐ là gì? Nghĩa của từ cđ

CĐ là gì?

“Cao đẳng” trong tiếng Việt.

CĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Cao đẳng”.

Cao đẳng.

Giải thích ý nghĩa của CĐ

có nghĩa “Cao đẳng” trong tiếng Việt.