CDEC là gì? Nghĩa của từ cdec

CDEC là gì?

CDEC“Combat Development Experimentation Center” trong tiếng Anh.

CDEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDEC“Combat Development Experimentation Center”.

Combat Development Experimentation Center: Trung tâm Thử nghiệm Phát triển Chiến đấu.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CDEC

CDEC có nghĩa “Combat Development Experimentation Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Thử nghiệm Phát triển Chiến đấu”.