CECOM là gì? Nghĩa của từ cecom

CECOM là gì?

CECOM“Communications and Electronics Command” trong tiếng Anh.

CECOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CECOM“Communications and Electronics Command”.

Communications and Electronics Command: Bộ Tư lệnh Truyền thông và Điện tử.
Quân đội Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CECOM

CECOM có nghĩa “Communications and Electronics Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Truyền thông và Điện tử”.