CEGEP là gì? Nghĩa của từ cegep

CEGEP là gì?

CEGEP“Collège d'enseignement général et professionnel” trong tiếng Anh.

CEGEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEGEP“Collège d'enseignement général et professionnel”.

Collège d'enseignement général et professionnel: Collège d'enseignement général et craftnel.
tiếng Pháp, "Trường Cao đẳng Giáo dục Phổ thông và Dạy nghề".

Giải thích ý nghĩa của CEGEP

CEGEP có nghĩa “Collège d'enseignement général et professionnel”, dịch sang tiếng Việt là “Collège d'enseignement général et craftnel”.