CEMAC là gì? Nghĩa của từ cemac

CEMAC là gì?

CEMAC“Crisis and Emergency Management Centre” trong tiếng Anh.

CEMAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEMAC“Crisis and Emergency Management Centre”.

Crisis and Emergency Management Centre: Trung tâm Quản lý Khủng hoảng và Khẩn cấp.

Một số kiểu CEMAC viết tắt khác:

Monetary Community of Central Africa: Cộng đồng tiền tệ Trung Phi.

Committee of the Economic and Monetary Community of Central: Ủy ban Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung ương.

Central African Monetary and Economic Union: Liên minh kinh tế và tiền tệ Trung Phi.

Central African Economic and Monetary Community: Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi.

Economic and Monetary Community of Central African States: Cộng đồng kinh tế và tiền tệ của các quốc gia Trung Phi.

Central African Economic and Monetary Union: Liên minh kinh tế và tiền tệ Trung Phi.

Giải thích ý nghĩa của CEMAC

CEMAC có nghĩa “Crisis and Emergency Management Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Quản lý Khủng hoảng và Khẩn cấp”.