CENTCOM là gì? Nghĩa của từ centcom

CENTCOM là gì?

CENTCOM“United States Central Command” trong tiếng Anh.

CENTCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CENTCOM“United States Central Command”.

United States Central Command: Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CENTCOM

CENTCOM có nghĩa “United States Central Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ”.