CENTO là gì? Nghĩa của từ cento

CENTO là gì?

CENTO“Central Treaty Organization” trong tiếng Anh.

CENTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CENTO“Central Treaty Organization”.

Central Treaty Organization: Tổ chức Hiệp ước Trung ương.
Hiệp ước Baghdad.

Giải thích ý nghĩa của CENTO

CENTO có nghĩa “Central Treaty Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Hiệp ước Trung ương”.