CENZUB là gì? Nghĩa của từ cenzub

CENZUB là gì?

CENZUB“Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine” trong tiếng Anh.

CENZUB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CENZUB“Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine”.

Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine: Centre d'entraînement aux action en zone urbaine.
tiếng Pháp, "Trung tâm đào tạo hoạt động đô thị".

Giải thích ý nghĩa của CENZUB

CENZUB có nghĩa “Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine”, dịch sang tiếng Việt là “Centre d'entraînement aux action en zone urbaine”.