CERGA là gì? Nghĩa của từ cerga

CERGA là gì?

CERGA“Centre de recherches en géodynamique et astrométrie” trong tiếng Anh.

CERGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CERGA“Centre de recherches en géodynamique et astrométrie”.

Centre de recherches en géodynamique et astrométrie: Center de recherches en géodynamique et astrométrie.
tiếng Pháp, "Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn và Địa động lực học".

Giải thích ý nghĩa của CERGA

CERGA có nghĩa “Centre de recherches en géodynamique et astrométrie”, dịch sang tiếng Việt là “Center de recherches en géodynamique et astrométrie”.