CERN là gì? Nghĩa của từ cern

CERN là gì?

CERN“Centre européen pour la recherche nucléaire” trong tiếng Anh.

CERN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CERN“Centre européen pour la recherche nucléaire”.

Centre européen pour la recherche nucléaire: Trung tâm européen pour la recherche nucléaire.
tiếng Pháp, "Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu".

Giải thích ý nghĩa của CERN

CERN có nghĩa “Centre européen pour la recherche nucléaire”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm européen pour la recherche nucléaire”.