CES là gì? Nghĩa của từ ces

CES là gì?

CES“Czech language” trong tiếng Anh.

CES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CES“Czech language”.

Czech language: Tiếng Séc.
mã ISO 639-2: ces.

Giải thích ý nghĩa của CES

CES có nghĩa “Czech language”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Séc”.