CESS là gì? Nghĩa của từ cess

CESS là gì?

CESS“Centre for Earth Science Studies” trong tiếng Anh.

CESS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CESS“Centre for Earth Science Studies”.

Centre for Earth Science Studies: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất.
Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của CESS

CESS có nghĩa “Centre for Earth Science Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất”.