CFFZ là gì? Nghĩa của từ cffz

CFFZ là gì?

CFFZ“Call For Fire Zone” trong tiếng Anh.

CFFZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFFZ“Call For Fire Zone”.

Call For Fire Zone: Call For Fire Zone.

Giải thích ý nghĩa của CFFZ

CFFZ có nghĩa “Call For Fire Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Call For Fire Zone”.