CFHT là gì? Nghĩa của từ cfht

CFHT là gì?

CFHT“Canada-France-Hawaii Telescope” trong tiếng Anh.

CFHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFHT“Canada-France-Hawaii Telescope”.

Canada-France-Hawaii Telescope: Kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii.

Giải thích ý nghĩa của CFHT

CFHT có nghĩa “Canada-France-Hawaii Telescope”, dịch sang tiếng Việt là “Kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii”.