CFU là gì? Nghĩa của từ cfu

CFU là gì?

CFU“Colony Forming Unit in Microbiology” trong tiếng Anh.

CFU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFU“Colony Forming Unit in Microbiology”.

Colony Forming Unit in Microbiology: Đơn vị hình thành khuẩn lạc trong vi sinh.

Giải thích ý nghĩa của CFU

CFU có nghĩa “Colony Forming Unit in Microbiology”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị hình thành khuẩn lạc trong vi sinh”.