CGDC là gì? Nghĩa của từ cgdc

CGDC là gì?

CGDC“Computer Game Developers Conference” trong tiếng Anh.

CGDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGDC“Computer Game Developers Conference”.

Computer Game Developers Conference: Hội nghị các nhà phát triển trò chơi máy tính.
trở thành GDC vào năm 1998.

Giải thích ý nghĩa của CGDC

CGDC có nghĩa “Computer Game Developers Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị các nhà phát triển trò chơi máy tính”.