CGH là gì? Nghĩa của từ cgh

CGH là gì?

CGH“Comparative Genomic Hybridisation” trong tiếng Anh.

CGH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGH“Comparative Genomic Hybridisation”.

Comparative Genomic Hybridisation: Lai ghép gen so sánh.

Giải thích ý nghĩa của CGH

CGH có nghĩa “Comparative Genomic Hybridisation”, dịch sang tiếng Việt là “Lai ghép gen so sánh”.