CHAD là gì? Nghĩa của từ chad

CHAD là gì?

CHAD“Community Health And Development” trong tiếng Anh.

CHAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHAD“Community Health And Development”.

Community Health And Development: Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng.

Một số kiểu CHAD viết tắt khác:

chimpanzee adenovirus: Adenovirus tinh tinh.
ChAd.

Giải thích ý nghĩa của CHAD

CHAD có nghĩa “Community Health And Development”, dịch sang tiếng Việt là “Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng”.