CHAMPUS là gì? Nghĩa của từ champus

CHAMPUS là gì?

CHAMPUS“Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services” trong tiếng Anh.

CHAMPUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHAMPUS“Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services”.

Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services: Chương trình Y tế và Sức khỏe Dân sự của Dịch vụ Thống nhất.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CHAMPUS

CHAMPUS có nghĩa “Civilian Health and Medical Program of the Uniformed Services”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Y tế và Sức khỏe Dân sự của Dịch vụ Thống nhất”.