CHAR là gì? Nghĩa của từ char

CHAR là gì?

CHAR“Character” trong tiếng Anh.

CHAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHAR“Character”.

Character: Ký tự.

Giải thích ý nghĩa của CHAR

CHAR có nghĩa “Character”, dịch sang tiếng Việt là “Ký tự”.