CHDCND là gì? Nghĩa của từ chdcnd

CHDCND là gì?

CHDCND“Cộng hòa Dân chủ Nhân dân” trong tiếng Việt.

CHDCND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHDCND“Cộng hòa Dân chủ Nhân dân”.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của CHDCND

CHDCND có nghĩa “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân” trong tiếng Việt.