CHDK là gì? Nghĩa của từ chdk

CHDK là gì?

CHDK“Canon Hack Development Kit” trong tiếng Anh.

CHDK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHDK“Canon Hack Development Kit”.

Canon Hack Development Kit: Canon Hack Development Kit.
Hack phần mềm máy ảnh Canon.

Giải thích ý nghĩa của CHDK

CHDK có nghĩa “Canon Hack Development Kit”, dịch sang tiếng Việt là “Canon Hack Development Kit”.