CHI là gì? Nghĩa của từ chi

CHI là gì?

CHI“Computer-Human Interaction” trong tiếng Anh.

CHI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHI“Computer-Human Interaction”.

Computer-Human Interaction: Tương tác giữa máy tính và con người.

Một số kiểu CHI viết tắt khác:

Columbia Helicopters, Inc: Columbia Helicopters, Inc.

Giải thích ý nghĩa của CHI

CHI có nghĩa “Computer-Human Interaction”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tác giữa máy tính và con người”.