CHLA là gì? Nghĩa của từ chla

CHLA là gì?

CHLA“Core Historical Literature of Agriculture” trong tiếng Anh.

CHLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHLA“Core Historical Literature of Agriculture”.

Core Historical Literature of Agriculture: Văn học lịch sử cốt lõi về nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của CHLA

CHLA có nghĩa “Core Historical Literature of Agriculture”, dịch sang tiếng Việt là “Văn học lịch sử cốt lõi về nông nghiệp”.