CHND là gì? Nghĩa của từ chnd

CHND là gì?

CHND“Cộng hòa Nhân dân” trong tiếng Việt.

CHND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHND“Cộng hòa Nhân dân”.

Cộng hòa Nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của CHND

CHND có nghĩa “Cộng hòa Nhân dân” trong tiếng Việt.