CHOGM là gì? Nghĩa của từ chogm

CHOGM là gì?

CHOGM“Commonwealth Heads of Government Meeting” trong tiếng Anh.

CHOGM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHOGM“Commonwealth Heads of Government Meeting”.

Commonwealth Heads of Government Meeting: Những người đứng đầu Khối thịnh vượng chung trong cuộc họp Chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của CHOGM

CHOGM có nghĩa “Commonwealth Heads of Government Meeting”, dịch sang tiếng Việt là “Những người đứng đầu Khối thịnh vượng chung trong cuộc họp Chính phủ”.