CHT là gì? Nghĩa của từ cht

CHT là gì?

CHT“Certified Hand Therapist” trong tiếng Anh.

CHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHT“Certified Hand Therapist”.

Certified Hand Therapist: Chuyên gia trị liệu tay được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của CHT

CHT có nghĩa “Certified Hand Therapist”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên gia trị liệu tay được chứng nhận”.