CHV là gì? Nghĩa của từ chv

CHV là gì?

CHV“Chuvash language” trong tiếng Anh.

CHV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHV“Chuvash language”.

Chuvash language: Ngôn ngữ Chuvash.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của CHV

CHV có nghĩa “Chuvash language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Chuvash”.