CIAO là gì? Nghĩa của từ ciao

CIAO là gì?

CIAO“Critical Infrastructure Assurance Office” trong tiếng Anh.

CIAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIAO“Critical Infrastructure Assurance Office”.

Critical Infrastructure Assurance Office: Văn phòng đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng.

Một số kiểu CIAO viết tắt khác:

Component-Integrated ACE ORB: ACE ORB tích hợp thành phần.

Giải thích ý nghĩa của CIAO

CIAO có nghĩa “Critical Infrastructure Assurance Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng”.