CIMIC là gì? Nghĩa của từ cimic

CIMIC là gì?

CIMIC“Civil-Military Co-operation” trong tiếng Anh.

CIMIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIMIC“Civil-Military Co-operation”.

Civil-Military Co-operation: Hợp tác quân sự-dân sự.

Giải thích ý nghĩa của CIMIC

CIMIC có nghĩa “Civil-Military Co-operation”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp tác quân sự-dân sự”.