CIMMYT là gì? Nghĩa của từ cimmyt

CIMMYT là gì?

CIMMYT“Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo” trong tiếng Anh.

CIMMYT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIMMYT“Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo”.

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo.
tiếng Tây Ban Nha, "Trung tâm cải tiến ngô và lúa mì quốc tế".

Giải thích ý nghĩa của CIMMYT

CIMMYT có nghĩa “Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo”, dịch sang tiếng Việt là “Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo”.