CINC là gì? Nghĩa của từ cinc

CINC là gì?

CINC“Commander in Chief” trong tiếng Anh.

CINC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CINC“Commander in Chief”.

Commander in Chief: Tổng tư lệnh.

Giải thích ý nghĩa của CINC

CINC có nghĩa “Commander in Chief”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tư lệnh”.