CIR là gì? Nghĩa của từ cir

CIR là gì?

CIR“Corotating Interaction Region” trong tiếng Anh.

CIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIR“Corotating Interaction Region”.

Corotating Interaction Region: Vùng tương tác Corotating.

Một số kiểu CIR viết tắt khác:

Critical Information Requirements: Yêu cầu thông tin quan trọng.

Giải thích ý nghĩa của CIR

CIR có nghĩa “Corotating Interaction Region”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng tương tác Corotating”.