CIS là gì? Nghĩa của từ cis

CIS là gì?

CIS“Commonwealth of Independent States” trong tiếng Anh.

CIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIS“Commonwealth of Independent States”.

Commonwealth of Independent States: Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Một số kiểu CIS viết tắt khác:

Command and Information System: Hệ thống chỉ huy và thông tin.

Communication and Information System: Hệ thống Thông tin và Truyền thông.

Canadian Interuniversity Sport: Thể thao liên trường Canada.

Giải thích ý nghĩa của CIS

CIS có nghĩa “Commonwealth of Independent States”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng các quốc gia độc lập”.