CISA là gì? Nghĩa của từ cisa

CISA là gì?

CISA“C4I Integration Support Activity” trong tiếng Anh.

CISA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CISA“C4I Integration Support Activity”.

C4I Integration Support Activity: Hoạt động hỗ trợ tích hợp C4I.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CISA

CISA có nghĩa “C4I Integration Support Activity”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động hỗ trợ tích hợp C4I”.