CISB là gì? Nghĩa của từ cisb

CISB là gì?

CISB“Complete In Sealed Box” trong tiếng Anh.

CISB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CISB“Complete In Sealed Box”.

Complete In Sealed Box: Hoàn thành trong hộp kín.
đấu giá trên Internet / danh sách giao dịch.

Giải thích ý nghĩa của CISB

CISB có nghĩa “Complete In Sealed Box”, dịch sang tiếng Việt là “Hoàn thành trong hộp kín”.