CITS là gì? Nghĩa của từ cits

CITS là gì?

CITS“Combat Identification Training System” trong tiếng Anh.

CITS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CITS“Combat Identification Training System”.

Combat Identification Training System: Hệ thống đào tạo nhận dạng chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của CITS

CITS có nghĩa “Combat Identification Training System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống đào tạo nhận dạng chiến đấu”.